Tổng quan chức năng lập hóa đơn

Để thực hiện lập mới hóa đơn điện tử, từ giao diện chương trình doanh nghiệp vào Menu chức năng Sử dụng hóa đơn sau đó chọn Danh sách hóa đơn

Hệ thống chuyển sang giao diện quản lý Danh sách hóa đơn, doanh nghiệp click chọn Thêm, menu thêm mới hiển thị các loại hóa đơn điện tử: Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn khu phi thuế quan; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Tùy vào nhu cầu sử dụng doanh nghiệp thực hiện chọn loại hóa đơn muốn lập tương ứng trong chức năng Thêm

Trong mục hướng dẫn này, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn chi tiết về cách lập Hóa đơn giá trị gia tăng, các loại hóa đơn khác doanh nghiệp thực hiện tương tự. Sau khi doanh nghiệp thực hiện chọn lập hóa đơn giá trị gia tăng, màn hình lập hóa đơn hiện ra như sau:

Giao diện lập hóa đơn bao gồm 02 phần:

  • Thông tin hóa đơn và người mua hàng: Là nơi để doanh nghiệp nhập vào thông tin chi tiết về người mua hàng, mẫu số, ký hiệu hóa đơn sẽ xuất (Phần 1)
  • Thông tin hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn: Là nơi để doanh nghiệp nhập vào danh sách hàng hóa, dịch vụ chi tiết, tổng trị giá hàng hóa, các loại thuế VAT (Phần 2)