Hình thức thanh toán

Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý các loại hình thức thanh toán trong danh mục và tùy chọn hình thức thanh toán trong quá trình lập, phát hành hóa đơn.

Để quản lý danh mục hình thức thanh toán, từ menu chức năng doanh nghiệp click vào Danh mục, sau đó chọn Hình thức thanh toán

Màn hình chức năng Hình thức thanh toán xuất hiện. Dựa vào hình ảnh bên dưới doanh nghiệp có thể thấy màn hình chức năng được chia là 3 phần chính:

 • Phần 1: Phục vụ cho việc tìm dữ liệu trong danh mục, doanh nghiệp có thể nhập vào Mã hoặc Tên hình thức thanh toán, sau đó click Tìm kiếm để lọc dữ liệu
 • Phàn 2: Là các nút chức năng:
  • Thêm Là chức năng dùng để thêm mới hình thức thanh toán
  • Xóa Là chức năng dùng để xóa một hoặc nhiều hình thức thanh toán được chọn trong danh sách
  • Xuất excel Là chức năng dùng để xuất danh sách hình thức thanh toán ra file excel
  • Là chức năng cho phép doanh nghiệp cấu hình ẩn hiện cột dữ liệu hiển thị hoặc thay đổi vị trí cột hiển thị
 • Phần 3: Là phần hiển thị danh sách hình thức thanh toán

Sau đây là hướng dẫn chi tiết:

1. Thêm mới hình thức thanh toán

Từ màn hình giao diện danh sách hình thức thanh toán, doanh nghiệp click chọn Thêm

Màn hình chức năng thêm mới hiện ra, doanh nghiệp tiến hành nhập liệu các chỉ tiêu bao gồm:

 • Mã hình thức: Mặc định khi thêm mới, trường mã sẽ được sinh tự động. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh theo chỉ tiêu này theo dữ liệu quản lý của đơn vị mình
 • Tên hình thức
 • Tùy chọn: Doanh nghiệp tích chọn nếu muốn sử dụng hình thức thanh toán này

Sau khi nhập xong doanh nghiệp lựa chọn:

 • Nhấn vào Lưu để thực hiện lưu thông tin vừa nhập
 • Nhấn vào Lưu và thêm mới để thực hiện lưu thông tin vừa nhập, đồng thời hệ thống xuất hiện màn hình thêm mới để doanh nghiệp tiếp tục nhập liệu
 • Nhấn vào Đóng để thực hiện hủy thêm mới và đóng màn hình chức năng

2. Cập nhật hình thức thanh toán

Để thực hiện sửa thông tin hình thức thanh toán, từ danh sách doanh nghiệp click vào biểu tượng trên dòng dữ liệu cần sửa.

Màn hình chức năng cập nhật hiện ra, doanh nghiệp tiến hành nhập liệu điều chỉnh các chỉ tiêu bao gồm:

 • Mã hình thức: Mặc định khi thêm mới, trường mã sẽ được sinh tự động. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh theo chỉ tiêu này theo dữ liệu quản lý của đơn vị mình
 • Tên hình thức
 • Tùy chọn: Doanh nghiệp tích chọn nếu muốn sử dụng hình thức thanh toán này

Sau khi nhập xong doanh nghiệp lựa chọn:

 • Nhấn vào Lưu để thực hiện lưu thông tin vừa nhập
 • Nhấn vào Lưu và thêm mới để thực hiện lưu thông tin vừa nhập, đồng thời hệ thống xuất hiện màn hình thêm mới để doanh nghiệp tiếp tục nhập liệu
 • Nhấn vào Đóng để thực hiện hủy thêm mới và đóng màn hình chức năng

3. Xóa hình thức thanh toán

Để thực hiện xóa hình thức thanh toán, doanh nghiệp thực hiện theo 02 cách sau:

3.1. Cách 1: Thực hiện xóa từ màn hình danh sách hình thức thanh toán

Trường hợp 1: Xóa một hình thức thành toán từ danh sách

Từ màn hình chức năng Hình thức thanh toán doanh nghiệp click vào biều tượng trên dòng cần xóa để thực hiện

Màn hình xác nhận xóa xuất hiện, doanh nghiệp click chọn Thực hiện để thực hiện xóa

Trường hợp 2: Xóa nhiều hình thức thành toán được chọn từ danh sách

Từ màn hình chức năng Khách hàng doanh nghiệp tích chọn vào checkbox trên từng dòng cần xóa để chọn (1). Sau đó click vào nút Xóa (2)

Màn hình xác nhận xóa xuất hiện, doanh nghiệp click chọn Thực hiện để thực hiện xóa danh sách khách hàng đã chọn

3.2. Cách 2: Xóa khách hàng từ màn hình chi tiết khách hàng

Để thực hiện xóa khách hàng, từ danh sách khách hàng doanh nghiệp click vào biểu tượng trên dòng dữ liệu cần xóa.

Màn hình chức năng chi tiết khách hàng xuất hiện, doanh nghiệp click vào nút Xóa

Sau đó click vào nút Thực hiện tại màn hình xác nhận để thực hiện xóa