Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Sau khi đã hoàn thành bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, trên menu Đăng ký phát hành doanh nghiệp chọn Quyết đinh áp dụng

Tại giao diện trang Quản lý danh sach quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp chọn chức năng Thêm

Tại giao diện trang Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ mặc định điền các chỉ tiêu thông tin sẵn có của đơn vị

Doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin cho phù hợp với đơn vị của mình tại các mục sau:

  • Phần thông tin chung: Gồm các tiêu chí: Quyết định số, Tên người đề nghị, Ngày lập và Ngày áp dụng quyết định
  • Mẫu hóa đơn và mục đích sử dụng: Hệ thống sẽ tự động liệt kê các mẫu hóa đơn chưa được phát hành mà doanh nghiệp đã thực hiện khởi tạo ở bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, thông tin bao gồm: Tên loại hóa đơn, Mẫu số, ký hiệu và mục đích sử dụng

Khi thực hiện điều chỉnh thay đổi thông tin xong, doanh nghiệp chọn chức năng Lưu để lưu dữ liệu đã điều chỉnh. Sau đó doanh nghiệp có thể chon chức năng Xem quyết định để xem hoặc in quyết định, chọn chức năng Tải quyết định để tải Quyết định có định dạng file word về máy tính.

Xem quyết định

Tải quyết định