Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Trên giao diện chương trình doanh nghiệp click vào Menu chức năng Đăng ký phát hành, sau đó chọn Thông báo phát hành

Hệ thống chuyển sang giao diện trang quản lý Danh sách thông báo, để thực hiện tạo thông báo phát hành doanh nghiệp click chọn Thêm

Màn hình chức năng tạo thông báo phát hành hiện ra như sau:

Trong mục Thông tin phát hành doanh nghiệp thực hiện nhập liệu đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu sau:

  • Mẫu phát hành: Doanh nghiệp chọn mẫu hóa đơn cần lập thông báo phát hành đã thực hiện khởi tạo mẫu trước đó
  • Ký hiệu: Là ký hiệu hóa đơn của Mẫu phát hành được chọn ở trên, được hệ thống điền tự động
  • Số lượng: Nhập vào số lượng hóa đơn cần phát hành
  • Ngày thông báo: Nhập vào ngày doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thông báo phát hành lên Cơ quan Thuế
  • Ngày đơn vị bắt đầu sử dụng: Nhập vào ngày mà mẫu hóa đơn được phép sử dụng sau khi được cơ quan thuế chấp nhận.
  • Trạng thái: Doanh nghiệp chọn trạng thái Tạo hồ sơ

Sau khi nhập liệu xong, doanh nghiệp chọn nút Lưu để hoàn tất

Hệ thống đưa ra thông báo thành công và chuyển về giao diện Danh sách thông báo

Sau khi lưu dữ liệu đã nhập, doanh nghiệp thực hiện trích xuất dữ liệu để nộp cho cơ quan thuế

Trường hợp 01: Xuất dữ liệu thực hiện nộp thông báo phát hành tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Từ màn hình Danh sách thông báo, tích chọn vào Thông báo phát hành cần in, sao đó click chọn Xuất file, chọn Xuất file PDF để xuất file Thông báo phát hành về máy tính và thực hiện in thông báo từ file vừa tải

Ngoài ra doanh nghiệp có thể tải nội dung thông báo phát hành bằng cách: Từ màn hình Danh sách thông báo, click vào biểu tượng sửa để hiện thị màn hình thông báo vừa tạo, sau đó click chọn Xuất PDF để xuất file Thông báo phát hành về máy tính và thực hiện in thông báo từ file vừa tải như hình dưới

Nội dung Thông báo phát hành tải về có mẫu như sau

Trường hợp 02: Xuất dữ liệu thông báo phát hành và thực hiện nộp qua hình thức điện tử

Từ màn hình Danh sách thông báo, tích chọn vào Thông báo phát hành cần in, sao đó click chọn Xuất file, chọn Xuất file XML để kết xuất file thông báo phát hành đính kèm hồ sơ

Ngoài ra doanh nghiệp có thể xuất nội dung thông báo phát hành ra file XML bằng cách: Từ màn hình Danh sách thông báo, click vào biểu tượng sửa để hiện thị màn hình thông báo vừa tạo, sau đó click chọn Xuất XML

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp hồ sơ thông báo phát hành lên cơ quan thuế. Sau 02 ngày làm việc doanh nghiệp tiến hành tra cứu hồ sơ phát hành của đơn vị mình trên trang cổng thông tin của thuế để tra cứu kết quả. Trường hợp hồ sơ được cơ quan thuế chấp thuận, doanh nghiệp mở chi tiết thông báo phát hành.

Tại màn hình chi tiết Thông báo phát hành, doanh nghiệp thực hiện chuyển trạng thái thông báo từ Tạo hồ sơ sang trạng thái Đã được chấp thuận, sau đó chọn lưu để thực hiện cập nhật thông báo phát hành

Sau khi cập nhật thông báo phát hành thành công, doanh nghiệp có thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng với thông tin mẫu đã thông báo phát hành.